Santa Maria Assunta di Casaglia


Compagnia di Gesù - Gesuiti

Villa S. Giuseppe


Missionarie di Gesù Ostia

Santuario Beata Vergine di S. Luca


Suore di Santa Dorotea

Villa S. Giuseppe